چاکرای ویشودهی

چاکرای پنجم یا چاکرای ویشودهی را چقدر می‌شناید؟

/what-is-vishuddhi-chakra

چاکرای پنجم ویشودهی نام دارد که به معنای تصفیه کننده بسیار قوی است. این چاکرا تصفیه کننده است و از جریان سموم جلوگیری می‌کند. این چاکرا با نام چاکرای گردن نیز شناخته می‌شود و جایگاه آن گودی گردن است. مناطق دستگاه تنفسی و گفتاری و ریه‌ها و لوله گوارش نیز با ویشودهی ارتباط تنگاتنگ دارند. الهام و درک بالای آگاهی، دستاورد این چاکراست.