چاکرای مولادهارا

چاکرای اول یا چاکرای مولادهارا را بیش‌تر بشناسیم!

/what-should-you-know-more-about-root-chakra

‌این چاکرا با نام‌های مولادهارا، ریشه، پایه، قاعده و دنبالچه شناخته شده و اولین چاکرای اصلی در بدن است. این چاکرا مربوط به لذات دنیوی و زندگی زمینی است. با حضور انرژی در این چاکرا چابکی و قدرت خاصی را تجربه می‌کنیم. اگر این چاکرا فعال باشد با علاقه به زندگی زمینی ادامه می‌دهیم و اگر فعال نباشد بی میلی و افسردگی نسبت به زندگی در ما اتفاق می‌افتد.