چاکرای سوادهیستانا

چاکرای دوم یا چاکرای سوادهیستانا چیست؟

/what-is-swadhisthana-chakra

دومین چاکرا سوادهیستانا نام دارد که به معنی مکان شخصی است. چاکرای سوادهیستانا یا خاجی مسئول امور جنسی است. کیفیت گرایش به جنس مخالف و ایجاد تمایلات جنسی تحت کنترل این چاکراست. این چاکرا به نام‌های جنسی ومرکز پیوند نیز شناخته می شود.