پاکسازی بدن

شش روش پاک‌سازی بدن در علم یوگا و آیورودا

/6-techniques-for-body-cleansing

طبق علم کهن یوگا و آیورودا، تمامی عملکردهای بدن بوسیله سه طبع: کافا (موکوس يا بلغم)، واتا (گاز یا باد) و پیتا (اسید یا صفرا) کنترل می‌شوند. اولین مرحله تعادل فرد، تنظیم و تعدیل طبع‌هاست. هنگامی که درون بدن را، هرچند وقت يكبار، پاکسازی کنیم، مازاد تولیدات متابولیکی این سه مزاج را دفع می‌کنیم و بدین ترتیب تشکیل و تعادل متناسب آنها را تنظیم می کنیم. هاتا یوگا به شکل سنتی، شات کارماها یا شش روش پاکسازی بدن را تجویز می‌کند: نتی، داتی، باستی، نولی، کاپالباتی وتراتاکا.